Harku Liit

Harku Liit

Harku Liit osaleb valimistel neljandat korda. Meie esindus on volikogus ja komisjonides töötanud juba 12 aastat. Harku Liit on ühendus mõttekaaslastest, kes hoolivad oma elukeskkonnast ning on valmis selle hoidmisse ja arendamisse panustama. Meie jaoks on Harku vald suurepärane elukoht, mida soovime sellisena ka hoida. Oleme seni ellu viinud ning soovime ka edaspidi teoks teha mõtteid ja plaane, mida oluliseks peame. Seekord on meie plaanid nii sõnas kui pildis, meie plaane näed ka juures oleval valla kaardil. Kui meie ideed Teile meeldivad, siis toetage valimistel Harku Liidu kandidaate.


Meie elukeskkonna suurim kujundaja on ruumiline planeerimine. Harku valda elukohana hinnatakse kõrgelt ja siia soovitakse elama tulla. See tähendab, et oleme pideva arendussurve all, mida peame teadlikult ja plaanipäraselt ohjama ning suunama. Kuigi viimased 12 aastat on detailplaneeringuid kehtestatud meie vallas kaugelt vähem, kui uusi maju ehitatud, on 1990-ndate „kauboiarendamise“ tulemusena veel endiselt kehtestatud detailplaneeringuid sellises mahus, mis võimaldavad ehitada 2946 eluaset. Sellele numbrile lisanduvad elamuteks ümberehitatavad 60-80 suvilat aastas. Võrreldes teiste Tallinna ümbruse valdadega oleme suutnud seni kõige rahulikumalt areneda ning pole lasknud oma vallal linnastuda. Ka edaspidi tahame selle eest hoolt kanda, et me ei muutuks Tallinna eeslinnaks. Näeme, et elanike kasv peab olema kontrollitud ja mõõdukas. Soovime säilitada oma senist miljööd, meie loodust, asustusmustrit. Uute suurte elamualade detailplaneeringute algatamist me kindlasti ei toeta. Ka kehtestatud ammuste detailplaneeringute elluviimine peab olema kontrollitud ning käima käsikaes taristu võimalustega ning sobituma kehtivate üld- ja teemaplaneeringutega. Uusi elanikke saab lisanduda vaid olemasolevatesse asulatesse ja küladesse. Uute tiheasumite loomist me ei poolda ning külade vahelisi maid täis ei ehita. Seal peab säilima tänane rustikaalne keskkond − põllud, metsad ja rabad.

Oleme seni suutnud säilitada suurimad Tallinna lähedased terviklikud loodusmaastikud, hoides neid valla üldplaneeringu ja rohevõrgustiku piirangute toel. Kaevandajad ja arendajad pole siia teretulnud. Täiendava kaitse saamiseks oma looduskeskkonnale oleme aastaid igati toetanud Sõrve riikliku LKA loomist, mis on jõudmas kehtestamise etappi. Töös on ka Muraste kaitseala laiendamine ning Suurupi kohaliku kaitseala loomine. Lisaks tegeleme ka Muraste hiiemetsa ja hiiemäe hoidmisega. Toetame ja oleme eestvedajad luues kaitsealasid, mis aitaksid säilitada olemasolevat keskkonda, kus loodus ja inimene saaksid üheskoos toimida.


Viimastel aastatel on meile lisandunud jõudsalt uusi koolimaju – viimase kahe aasta jooksul oleme avanud uued koolimajad Merikülas ja Tabasalus, uues hoones alustas tööd Tabasalu Gümnaasium. Ka Tabasalu Muusika- ja Kunstikool saab endale aasta lõpuks uue avara maja. Näeme, et lähiaastatel vajame veel üht uut kooli, Tiskre Kooli, mis on vaja avada septembris 2023. Seal saab olema 9-klassiline kool, kus ka Harkujärve lapsed saaksid võimaluse jätkata kooliteed kodulähedases III kooliastmes. 2022. aastal tuleb rekonstrueerida ka Tabasalu kool kaasaegseks koolikeskkonnaks. Meie lasteaedade plaan on asendada järgmise viie aasta jooksul praegused ajutised moodulid uute lasteaedadega Tiskres, Tabasalus Mürsiku teel ja Vääna-Jõesuus ning teha Rannamõisa lasteaia laiendus sealsesse vanasse koolimajja, väärindades nõnda seda ajaloolist hoonet.


Meie kultuurirahvas on aastaid oodanud oma maja, kus koos käia, harjutada ja proove teha, ise esineda ja teiste esinemisele kaasa elada. Soovime Tabasallu ehitada aastaid plaanitud Tabasalu Kultuurikeskuse ehk TAKU, kus meie inimesed saavad koos käia ning kuhu saab külalisi esinema kutsuda.


Tilgu sadama meeskond on teinud suurepärast tööd. Sadam on väga kenasti arenenud ja kasvanud ning sobiks nüüd juba suurepäraselt ka suviste kontsertide korraldamiseks, kus mere ja laevade taustal saaks head muusikat nautida. Selleks plaanime ehitada Tilgu sadamasse vabaõhulava, kus suveõhtutel saaks head muusikat nautida.

Tabasallu Harku tee äärde on pikalt planeeritud spordihalli. Oleme täiendavate sportimisvõimaluste loomise poolt ning toetame spordihalli plaanide edenemist.

Meie vallas on kogukonnakeskustel oluline roll kooskäimiskohtadena, noorte tegevuskeskustena. Sellist paika on ka Harku alevikus pikalt oodatud ning meie plaan on see nüüd teoks teha. Plaanime Harku alevikku kogukonnakeskust, kus kohalik rahvas saaks kogukonna vabatahtlikkust arendada, koos käia, lapsed kodu lähedal turvaliselt vaba aega veeta. Praegused kooskäimise võimalused on piiratud, kuid häid mõtteid ja lahendusi on mitmeid.

Probleem, mille lahendamisse tahame panustada ja vallarahvast rahuldava tulemuseni jõuda, on avalikud teed ja ühistransport. On selge, et väiksemate ja kaugemate asupaikade liikumisprobleemi ainuüksi bussitranspordi tõhustamisega lahendada ei saa. Küll aga on võimalik soodustada näiteks jalgrattaliiklust bussile minekuks. Selleks tahame ühistranspordi peatustesse paigaldada turvalised rattahoidlad. Soovime hoolt kanda ka selle eest, et teed oleksid ka kõige vihmasemal ajal jalgrattaga läbitavad. Väga üksildaste paikade transpordiprobleemide lahendamiseks on plaanis algatada nõudetranspordi projekt.


Meie vald on ilus, loodus on mitmekesine, me soovime siin jalgsi ja ratastega ringi liikuda. Liikumisvõimaluste mitmekesistamiseks plaanime rajada Ranniku matkatee, mis loob võimaluse jalgsi või rattal piki randa Tilgu sadamast Vääna-Jõesuu randa jõuda. Vääna- Jõesuu ja Naage ühendame samuti rattateega, mis ei pea kogu ulatuses ilmtingimata maantee ääres kulgema. Türisalu kunagise raketibaasi lõunaossa planeerime Türisalu Spordipargi, mis loob liikumisvõimalused Türisalu ja Naage kandi rahvale ning ühendab need kaks küla

kergliiklusteega. Vääna metsa liikumisrajad plaanime siduda Sõrve tee äärse kergliikusteega, luues seeläbi ka Vääna koolilastele mugava jalgrattatee Tabasallu. Kavandatav looduskeskkonda sulanduv Tõlinõmme loodusrada peaks aitama avada ka meie valla üht erilist looduse imet. Mugavamaks pääsuks randa plaanime rekonstrueerida Tabasalu Looduspargi läänepoolse trepi. Edasist tutvustamist ja esiletõstmist väärivad ka Peeter Suure nimelise merekindluse objektid, mida meie vallas on arvukalt.


Loodussõbralik Harku vald peaks oma võimaluste piires kaasa lööma ka rohepöördes. Seame eesmärgiks nelja aastaga vallas esimesed vesinikubussid sõitma saada kas päris omaette või koostöös naabritega Lääne-Harjumaal. Oluline on ka jäätmemajandus, mida saab alati veelgi paremaks muuta nii kodudes kui ka jäätmejaamades. IGAÜHE PANUS Mitmed probleemid takerduvad rahapuudusse ja paljud head ideed jäävad seetõttu ellu viimata. Võtame oma südameasjaks muuta siinne elukeskkond selliseks, et kõik, kes oma igapäevaseid toimetusi Harku vallas alustavad ka enda maksuraha valla arengusse panustaksid. Registreerige end Harku valla elanikeks, kes veel ei ole seda teinud.

Mitmed probleemid takerduvad rahapuudusse ja paljud head ideed jäävad seetõttu ellu viimata. Võtame oma südameasjaks muuta siinne elukeskkond selliseks, et kõik, kes oma igapäevaseid toimetusi Harku vallas alustavad ka enda maksuraha valla arengusse panustaksid. Registreerige end Harku valla elanikeks, kes veel ei ole seda teinud.


© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit