Kandilood

Kandilood >  Muraste

Murastest kandideerib meie valimisnimekirjas palju tublisid ja omal alal tunnustatud inimesi: me kõik soovime anda panuse, et koduvald ja küla oleksid elamiseks parimad kohad.

Val Rajasaar

nr_valMind on paelunud Suurupi poolsaare mitmekesine loodus, aga et kõik rannad ja metsad läbi käia, kõik nurgatagused tuttavaks saada, kulub veel palju aastaid.

Kandideerin kohalikel valimistel Harku Liidus teist korda. Valdkonnad, milles tunnen ennast eksperdina, on loodushoid, loodusharidus ja rohevõrgustiku ning loomade ja maanteeliikluse teema. Osaledes volikogus või komisjonides, on võimalik sekkuda nõuannetega planeeringutesse juba enne nende algatamist, reakodanikuna ma seda teha ei saa. Avalikkuse ette tulevad detailplaanid alles eskiislahenduste tutvustamisel, kui looduse ja rohevõrguga kooskõlla viimiseks tuleb teha tagantjärele tööd, omanik ja vald on juba kulutanud raha ning on tekkinud ootused, mida mõnel juhul oleks saanud ära hoida. Kodukandis peab olema turvaline elukeskkond nii inimesele kui loomadele ning ka maanteel autoga liiklejaile.

Soovin kaasa rääkida ka loodushariduses ja arendada seda valla koolides. Peamine sihtrühm on algklassilapsed ja nende õpetajad, samuti kohalikud elanikud, vallavalitsuse töötajad ning valla ettevõtted. Muraste Looduskool, mis tegutseb juba seitsmendat aastat, alustab lisaks looduse õpperetkedele huviringi tööd Tabasalus.

Olen kindel, et volikogu peaks töötama sisuliselt arutleva ja kohalikku vastutust omava kolleegiumina, mis moodustub kõigi oluliste valdkondade ekspertidest. Nad on meil vallas olemas. Parteipoliitiline juhtimine ei taga mitmekesisust valdkonniti, kohalikud vabaühendused aga saavad sellise tiimi kokku küll.

Aule Kikas

nr_auleOluline ajend, miks kandideerin, on see, et tunnen põhjalikult kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtteid: tean, kui olulised on tugev ja usaldusväärne organisatsioonikultuur ja eetika, kaasamine ja koostöö, usaldus ja avatus. Harku vallavolikogu liikmena seisan selle eest, et volikogus saaks normiks arutlev dialoog, mitte ärapanemine ja -tegemine. Kogukondlike otsuste langetamisel on oluline kaasata kohalikke elanikke. Mulle on väga südamelähedased külaliikumine ja seltsitegevus, mistõttu tahan innustada vabaühendusi osalema valla elu korraldamisel. Soovin panustada Muraste kooli kui kogukonnakeskuse loomisesse.

2010. aasta novembris Muraste külaseltsi algatusel kokku kutsutud Harku valla vabaühenduse ümarlaud on sisse saanud täishoo. Igakuised kokkusaamised on kinnitanud, et sellist koostöövormi on vaja, ning loonud eeldused edasiseks tegevuseks. See on koht, kus vaieldakse, aga kus tekib ka tugev sünergia. Usun siiralt, et ümarlaud, mille kokkukutsumise üheks initsiaatoriks ma olin, jätkab tegevust ka pärast valimisi ning on vallale veelgi tugevam partner; et ka edaspidi istuvad seal koos erinevate vaadetega inimesed, kellele läheb korda valla hea käekäik ja kes usuvad koostöö võimalikkusesse. Mina usun. See on ju meie vald!

Kalev Timberg

nr_kalevElu esimese kolmandiku olin ma juurteta rändur “laial kodumaal”, teise kolmandiku “mägede elanik”. Nüüd tunnen, et olen lõplikult koju jõudnud. Siin elatud aastake keset looduse toredust ja OMA KÜLA inimeste seltsis on minu perele olnud kosutav ja turvaline. Meie kandi turvalisusega puutusin kokku 1990. aastate alguses. Toona andis valitsuse kriisikomisjon meie pooletuhandelisele meeskonnale ülesande tagada koos Vene spetsialistidega ohutus ja olla valmis mustaks stsenaariumiks (termiliseks plahvatuseks) kahe tuumareaktori avamisel Paldiskis ja tuumakütuse transportimisel Venemaale. Kõik läks hästi ja oleme õigustatult seda sündmust unustamas, sest oht elukeskkonnale likvideeriti.

Mis on turvalisus, kes ja kuidas seda tagab? Kindlasti on meil ootused uuele volikogule ka turvalisuse küsimuses. Kas me saame aru, et turvalisus ei hakka peale riigist, vaid meist endist? Viimase nelja aasta jooksul on meie vallas tules hukkunud üks inimene. See näitab, et meil on oidu elada riskivabalt ja turvaliselt. Turvalisust tuleb aga toota kogu aeg juurde, sest seda ei ole kunagi liiga palju. Head omakandi inimesed! Võtame enda korraldada ka meie elu selle tahu. Õpime ise ja õpetame lastele riskivaba käitumist kodus, looduses ja liikluses ning seda, kuidas osutada abi endale, pereliikmetele, naabritele ja külarahvale. Õpetame lapsed hästi ujuma, sest oleme ju rannarahvas. Vallavolikogu hakkab analüüsima mõju turvalisusele juba projektide ja lahenduste algfaasis: teed, liiklus, valgustus, ehitised, rajatised, tootmishooned jm.

Vallaametnikud peavad oskama juhtida tegevusi ja ressursse hädaolukordades, et toetada riigi ja maavalitsuse tegevusi, või tegutsema iseseisvalt, toetudes seltside võrgustikule ja kaasates kogukonnast kompetentseid, teotahtelisi ja otsustusvõimelisi inimesi. Koostame valla riskianalüüsi ja tegevusplaani eri olukordadeks.

Meile lähimad kutselised päästekomandod on Nõmme, Keila, Kopli ja Paldiski omad. Komandode saabumisaegu saab igaüks arvutada rusikareegli järgi: 1 minutiga 1 kilomeeter. Lähtuvalt sellest toetame Muraste ja Vääna vabatahtlikke pritsumehi ja kaalume ühe päästeauto paigaldamist Tabasallu. Loome valla vabatahtlikele päästjatele paremad töötingimused. Julgen arvata, et meie kõigi eesmärk on teha meie kant kõige turvalisemaks Eestis.

Katre Kuusik

nr_katreSeisan selle eest, et viidaks lõpule detailplaneeringutes ette nähtud teede ehitus, tekiks turvaline siseteede võrgustik ja suvilaühistu piirkond saaks korda elektriliinid. Meie ümber on palju puutumata loodust, loodan siiralt, et meie loodus ei jää uuendustele alla. Kui ehitame, peab seda kooskõlastama kõikide osapooltega. Muraste küla lähiaastate prioriteedid on turvaline vaateplatvorm ja heakord, suvilate piirkonna ning nn Vana-Muraste kommunaalvõrgustiku väljaehitamine, sealsete teede rekonstrueerimine ja tänavavalgustuse rajamine.

Jätkan ka edaspidi seda, mida siiani olen teinud: seisan nõrgemate heaolu ja tegutsemisvõimaluste eest. Noortele tuleb luua tingimused aktiivseks vaba aja veetmiseks ning edendada tervislikku eluviisi ja käitumist. Soovin, et ka meie lapsed tahaksid Harku valda elama jääda. Võtan osa nii Muraste külaseltsi kui ka kogu Harku valla külade elu edendamisest. Soovin, et järgmises volikogus tekiksid arutelud, sest eesmärk on meil kõigil ju olenemata vaadetest ühine − Harku valla hea käekäik!

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit