Valimisliidu programm

Valimisliidu programm

Harku Liidu programm lähtub vastustest kahele küsimusele:

 1. Millisena soovime näha valla juhtimist ehk kuidas peaks seda korraldama?
 2. Milliseid töid ja tegemisi peame praegu oluliseks?

Esiteks, juhtimisest

Meie suur eesmärk on, et inimesed ei osaleks oma elu korraldamises mitte ainult kord nelja aasta jooksul, vaid pidevalt. Soovime valla elu korraldamisse kaasata võimalikult palju inimesi. Näeme, et see on parim meede tagamaks, et valla juhtimine ei satuks taas vaid ühe väikese kliki kätte.

Meie valda peame juhtima meie kõik. Saanud julgustust külaseltside ja teiste kodanikuühenduste arengust viimastel aastatel, aktiivselt tegutsevatest kodanikuühenduste ümarlaudadest, näeme me mitmekülgseid võimalusi kaasata elanikke valla elu korraldamisse. Kuidas me seda ette kujutame?

 1. Kodanikuühendused, eelkõige külaseltside ja korteriühistute ümarlauad, peavad saama väljundi valla elu korraldamisel, nende häältega tuleb arvestada. Ümarlauad ja seltsid peavad saama valla juhtimises selgeid ülesandeid ja vastutust, mis omakorda suurendab kodanike ja nende ühenduste aktiivsust. Töö ühendab.
 2. Konkreetse küla või kandi tegevuste planeerimisse tuleb kaasata selle kandi külaselts ja kuulata tema arvamust. Seltside huvi korral tuleb püüda neile delegeerida avalike teenuste osutamist.
 3. Avalikud arutelud olulistes küsimustes. Jooksvatele tegevustele lisaks tuleb meil plaanida investeeringuid, ilmselt tuleb ette ka seniste tegevuste ümberhindamist ja otsuste tagasipööramist. Kõikidel huvilistel peab olema võimalus oma mõtteid avaldada ja hinnanguid anda. Üks viis seda korraldada on teha seda koos vallavolikogu vastava komisjoniga.
 4. Vallas peab võim olema volikogu käes. Vallaametnikud koos vallavanemaga ei tohiks olla poliitilised figuurid (poliitilise lojaalsuse alusel tööle võetud ametnikud), vaid oma eriala tugevad spetsialistid, kes viivad ellu volikogu otsuseid.

Oleme seisukohal, et valla igapäevast elu tuleb juhtida professionaalselt ja pragmaatiliselt. Meie valla aastaeelarve ületab 15 miljonit eurot, otse või kaudselt valla palgal olevate töötajate arv ulatub peagi 400ni. See on Eesti mõistes suure ettevõtte tase ja seda peab juhtima tugev juht. Kuigi Harku Liidu ridades on ka suurettevõtete ja suurte süsteemide juhtimise kogemusega inimesi, kes vallavalitsuse töö korraldamisega hästi hakkama saaksid, ei püri me ise osalema valla tegevjuhtimises. Kohalikud valimised ei pea olema töökonkurss, meie soovime näha ideede ja plaanide konkurssi. Vallavalitsuse liikmete töö hakkab olema valla operatiivjuhtimine, vallavolikogu otsuste elluviimine, mitte nende otsuste dikteerimine või suunamine. Vallavalitsuse tegevjuhid poliitikaga tegeleda ei tohi.

Teiseks, meie plaanid valla elu korraldamisel

Harku Liidul on idealistlik nägemus valla juhtimisest, kuid samas pragmaatiline tegevusplaan. Näeme, et need kaks sobivad hästi kokku.

1.  ÜLDSUUND

Harku vald on viimastel aastatel saanud uueks koduks väga paljudele inimestele, kordades rohkematele, kui siin veel 15 aastat tagasi elas. Valla senine arendustegevus on keskendunud uute elamute ning neid teenindava tehnilise infrastruktuuri rajamisele. Aeg on tõsta uuele tasemele ka meie koduväline keskkond, teenused, mida vajame, võimalused töökohtade loomiseks. Seetõttu ei näegi me oma tegevuse peasuunana mitte intensiivset elamute arendamist ja vallaelanike arvu kasvatamist, vaid olemasolevale elanikkonnale parema elukeskkonna loomist, sotsiaalsete teenuste arendamist, ettevõtluse arengu toetamist.

Vald peab saama laiemalt tuntuks oma erilise looduskeskkonna, lookleva rannajoone ning kohalike kultuuriväärtuste ja turismiobjektide poolest. Meie eesmärk on kujundada vallast hea elu- ja ettevõtluskeskkond, kust lahkumata on meil võimalik saada heal tasemel avaliku ja erasektori teenuseid ning kuhu lisandub hoogsalt töökohti. Nii pidurdame pendelrännet Tallinna vahet ja jätame endist väiksema ökoloogilise jalajälje.

Kandikeskustest on kujunemas tegelikud keskused, kus on peale lasteaia ja kooli poed, külamajade baasil sotsiaal- ja kõik muud sama tasandi teenused ning kindlasti võimalused sportimiseks ja nii noorte, keskealiste kui ka eakate kooskäimiseks. Sellised kandikeskused on peale Tabasalu kujunemas Rannamõisas, Murastes, Vääna-Jõesuus, Väänas, Harkujärvel, Kumnas. Sellele protsessile tuleb kaasa aidata.

Senisest palju enam peame oma investeerimistegevusse kaasama euroraha, suurendades nõnda oma piiratud rahalist võimekust. Euroopa Liidu uus eelarveperiood annab selleks ka rohkelt võimalusi. Meie eesmärk on säilitada eurorahastuse taotlemiseks vajalik kaasfinantseerimisvõimekus ning olla raha taotlemisel aktiivsed. Oma panuse saavad anda kõik – viimaste aastate kõige tublimad euroraha kaasajad on olnud just külaseltsid.

2. HARIDUS

Hariduse puhul on kaks olulist teemat: suutlikkus pakkuda kõigile valla lastele lasteaia- ja koolikohti ning hariduse kvaliteet.

LASTEAIAKOHAD. Oleme saavutanud olukorra, kus kõik meie vallas sündinud sügiseks kolmeaastaseks saanud lapsed saavad soovi korral koha meie lasteaedades. Vääna-Jõesuusse lisanduvad lasteaiakohad selle piirkonna lastele. Et lähiaastatel vabanevad juba kohad ka alla kolmeaastastele, loome sõimerühmad nendele peredele, kes seda kõige rohkem vajavad.

KOOLIKOHAD. Suured aastakäigud meie lapsi jõuavad varsti kooliikka, neli arvukat aastakäiku käib juba koolis ja koolide ruumiressurss on otsakorral. Üks valla suuremaid probleeme on praegu koolikohtade puudus. Kohe tuleb luua koolikohad kõigile 1. klassi minejatele, suurte aastakäikude järgmistesse klassidesse jõudmisel vajame järjest juurde ruumi ka progümnaasiumi- ja gümnaasiumiastmes.

Oleme seisukohal, et kahe esimese kooliastme (1.–6. klass) lapsed peavad saama koolis käia kodu lähedal, koolivõrk peab katma kogu valda. Uued algkoolid tulevad Murastesse ja Rannamõisa: Murastes avame vähemalt kahe paralleeliga 9klassilise kooli, Rannamõisas 6klassilise, aastakäigus ühe klassikomplektiga algkooli.

Et esimesed suured aastakäigud õpilasi jõuavad peagi gümnaasiumiastmesse, jääb Tabasalu Ühisgümnaasium lähiaastatel kitsaks. Tabasalu Ühisgümnaasiumile tuleb ehitada lisahoone gümnaasiumiastmele.

MUUSIKAKOOL. Meie vallal on tugev ja pikkade traditsioonidega muusikakool, mis vajab oma arenguks uut maja. Muusikakooli uue hoone ehitame Rannamõisa Kultuurikülla, kõrvuti lasteaia ja põhikooliga. Hoone täidab väga olulise lünga meie valla avalikus ruumis – tekib koht, kus ka täiskasvanutel on võimalik kultuuriliste huvialadega tegeleda, samuti etendusi ja kontserte vaatamas-kuulamas käia.

Teine suur teema on HARIDUSE SISU. Koolivõrgu kasv nõuab selle juhtimist uuel tasemel. Praegu ei ole Tabasalu Ühisgümnaasium veel väga paljudele lapsevanematele loomulik valik lapsele hariduse andmiseks. Meie õpilaste suurt ja kasvavat arvu arvestades vajame kindlasti edaspidigi oma vallas tugevat gümnaasiumi. Tabasalu Ühisgümnaasium vajab edasisi muutusi paremuse poole.

Arvestades hariduse olulisust valla ülesannete seas ja haridusasutuste kasvavat arvu, vajab vald reaalset hariduspoliitikat ning selle tegelikku koordineerimist valla tasandil. Praegu puuduvad mõlemad.

HUVIHARIDUS. Vallas peavad olema mitmekülgsed võimalused huvitegevuseks. Nii lastel kui ka täiskasvanutel peab olema võimalus meelepäraseks spordi- või huvitegevuseks kodu lähedal, oma kandis, oma vallas.

Peame tunduvalt rohkem panustama meie laste töökasvatusse. Siin on suureks võimaluseks näiteks valla korraldatavad suvised niitmis- ja muud heakorratööd. Töö sisustaks mõistlikult aega ja annaks võimaluse taskuraha teenida.

3. PLANEERIMINE

Nii meie valla kehtiv üldplaneering kui ka menetluses olev uus üldplaneering on moraalselt vananenud ega teeni valla hea ja tasakaalustatud arengu huve. Menetletav üldplaneering on faktiliselt selle koostamise hetkel menetluses olnud planeeringute koond, selle tugevaim osa on mõned planeeringusse sisse viidud rohelise maailmavaate elemendid.

Parim võimalik viis praeguses õigusruumis meile vajaliku planeerimisprotsessiga edasi liikuda on osaüldplaneeringute koostamine kantide kaupa. Põhimõtted, millest need planeeringud lähtuksid, on järgmised:

 1. Lähtume planeerimises kandipõhisusest, kujundame välja suuremate kantide keskused koos haridusasutuste, oma kanti teenindava kaubanduse ja teenustega.
 2. Planeerime kandikeskustesse ka ettevõtluseks sobilikku maad.
 3. Lähtume planeerimisel olemasoleva infrastruktuuri ärakasutamisest, efektiivsusest, energiasäästust, valla ja elanike kanda jäävate tulevaste infrastruktuuri ülalpidamiskulude minimeerimisest, Tallinna ja meie kantide vahelise pendelrände minimeerimisest.
 4. Eelmises punktis nimetatud eesmärkide saavutamiseks ei planeerita uusi kortermaju ega kandikeskuste vajadusest suuremaid kaubandus- ja teeninduskeskusi.
 5. Lõpetame tihedama asustusega kantides elamuehituse hajaasustuspõhimõttel.
 6. Uuesti tuleb alustada põllumajanduslike maade planeerimist, mida valla praeguses uues üldplaneeringus üldse ette nähtud ei ole.
 7. Turismi teemaplaneering tuleb algatada ja ellu viia, selle tulemusena on võimalik luua vallas uusi töökohti.

Uute detailplaneeringute puhul on algatamise vältimatu eeltingimus, et arendaja võtab tehnilise infrastruktuuri väljaehitamise kohustuse täiel määral enda peale. Elamumaad hõlmavate detailplaneeringute puhul liitub sellele nõudele ka kohustus panustada sotsiaalse infrastruktuuri arendusse, mille maksumus sõltub planeeringuga lubatud elamuühikute arvust.

4. VALLA- JA ELAMUMAJANDUS

Meie kõige olulisem plaanis olev infrastruktuuriobjekt on Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt, mis tuleb nüüd lõpuni valmis ehitada. Lisaks sellele:

 1. Muudame tolmuvabaks uute elamupiirkondade lõpuni ehitamata teed.
 2. Muudame vallas prioriteediks energiasäästu. Suuname korteriühistuid oma maju soojustama ning energiasäästlikke lahendusi kasutama, suuname ka eramajaomanikke energiasäästlike lahenduste poole, sest järjest kallinev elektrienergia nõuab uut aktiivset lähenemist.
 3. Tehnilise infrastruktuuri rajamise prioriteetide määramisel eelistame suuremat valla maksumaksjatest kasusaajate ringi.
 4. Korraldame ühistranspordi ümber selliselt, et vallasisesed ringid ühilduksid sagedase ja kiire Tabasalu-Tallinna kesklinna liiniga.
 5. Alustame läbirääkimisi naaberomavalitsuste ja Maanteeametiga, et ühiselt leida võimalusi parandada valla liiklusolusid Tallinna ringtee lõpuniehitamise ja teiste uute magistraalide abil, kaotada ummikud.

Tagamaks teede ja trasside kvaliteeti, plaanime kogu valla tehnilise infrastruktuuri ehitust valla poolt. Vald ei tohiks edaspidi anda seda õigust üle arendajatele. Arendushuvi korral peab arendaja vallale piirkonna tänavate ja trasside ehitamise kulu eelnevalt hüvitama, mille järel ehitustöid asub korraldama vald ise.

5. VALLALE OLULISED SOTSIAALOBJEKTID

Meie kasvav, kuid samas vananev elanikkond nõuab peale teede, tänavate ja haridusasutuste ka kultuuriobjekte, sportimisvõimalusi ja eakohaseid teeninduskeskusi. Lisaks haridusasutustele ootavad investeeringuid vallale tähtsad sotsiaalobjektid.

 1. Rannamõisa kultuuriküla. Meie eesmärk on, et Rannamõisa kultuurikülla planeeritav muusikakool, noortekeskus, spordihoone, käsitöötuba koos lasteaia ja Rannamõisa algkooliga moodustaksid elujõulise ning üksteise funktsioone täiendava ja toetava haridus- ja kultuurikeskkonna.
 2. Tilgu sadam. Plaanime kehtestada planeeringu ning projekteerida sadam valmis 2015. aasta lõpuks. Ehitamise rahastust näeme lähiaastatel vaid ELi struktuurirahade baasil.
 3. Perearstikeskus. Tabasalus peaks olema meie valda teenindav perearstikeskus, oleme valmis valla poolt selle arengusse panustama.
 4. Sotsiaalkeskus. Valla allasutus, kus pakutakse tänapäeva nõuetele vastavaid teenuseid eri vanusegruppidele ja puuetega inimestele. Valla eakaid ei pea paigutama teiste valdade hoolekandeasutustesse, vaid nende eest tuleb ise hoolitseda. Avatud sotsiaalhoolekandeteenuste võrk tuleb korrastada ja viia tänapäeva vajadustega vastavusse, koduhoolduse teenust tuleb korraldada koos kogukonnaga.

Ja lõpetuseks: Harku Liit on Saue valla, aga eelkõike Vatsla, Hüüru, Püha ja Kiia küla elanike huvi korral valmis kaaluma meie valla kunagiste piiride taastamist.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit