Kes me oleme

Suvilaühistute arengusuunad Avo Sipelgas

12. April 2013, 21:54

2011. aastal sai tuule tiibadesse Harku valla kodanikuühenduste ümarlaud, mis on kujunenud Harku valla vabaühenduste hääletoruks. Ümarlaual kerkis üles suvilaühistute aregusuundade teema.

Ümarlaua kokkusaamistel arutatakse päevakajalisi sündmusi, aga ka argielu probleeme, ja püütakse leida lahendusi, mis rahuldaksid nii kohalikku võimu kui ka vallakodanikke.

Ümarlaual kerkis üles endiste kooperatiivide, nüüdsete suvilaühistute mure, et ühistute piires ei ole suudetud läbi viia ühtegi detailplaneeringut. Seda põhjusel, et valla arhitektide esitatud nõuded seavad planeeringu koostamise küsimärgi alla. Näiteks on planeeringu koostamisel nõue viia teemaa laius 10–12 meetrini, mis ei ole endiste kooperatiivide kitsastes piirides võimalik. Utoopilisi nõudmisi on ka trasside paiknemise ja liikluskorralduse vallas.

Et teemaga oleks üldse võimalik edasi minna, algatas MTÜ Rannamõisa Külaselts projekti, mille eesmärk on välja pakkuda ja analüüsida variante nelja valla (Harku, Saku, Saue, Kiili) suvilaühistute ruumilisel planeerimisel ja teiste ehituslike küsimuste lahendamisel. Seda tehakse Harku valla Vääna-Jõesuu piirkonna suvilaühistute uuringu baasil. Uuringule annab teadusliku mõõtme Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli teadlaste ja üliõpilaste osalemine. Kaasatakse ka teisi kodanikuühendusi ja piirkondlikke seltsinguid.

Projekti käigus kohtutakse elanike, vallaametnike ja ekspertidega ning töötatakse välja lahendused, mis võiksid sobida suvilaühistute arendamiseks. Lähima 1–2 aasta eesmärk on kaasa aidata suvilaühistuid käsitleva teemaplaneeringu koostamisele, mis annaks kohalikule omavalitsusele miinimumnõuded endiste suvilakooperatiivide planeerimisel ja ehituslikul arendamisel. Kui projektiga välja pakutavad lahendused rahuldavad enamikku ühistuist, on võimalik neid rakendada ka teistes omavalitsustes.

Projekti meeskonda kuuluvad Rannamõisa Külaseltsist projektijuht Avo Sipelgas, Tartu Ülikoolist Garri Raagmaa, Kadri Leetmaa ja Anette Org. Hooajalistel töödel osalevad ka tudengid. Koostööpartnerid on Vääna-Jõesuu Külaselts ja Hiie Grauberg. Harku vald toetab projekti oskusteabega ja rahaliselt omafinantseeringu ulatuses. Peamine rahastaja on PRIA.

Sellise uuringu läbiviimine ja lahenduste otsimine on hea näide kodanikuühiskonna toimimisest sektoris, mis muidu on olnud kohaliku omavalitsuse ametnike pärusmaa. Kahjuks ei ole omavalitsusel suutlikkust kõiki probleeme lahendada, mistõttu on kodanikuühenduste abi teretulnud. Me ei saa ära teha vallaametnike tööd, küll aga olla nendele toeks, et välja töötada ettepanekud ühtse sotsiaalse terviku elutähtsate funktsioonide toimimiseks. Suudame nii mitmekülgse ja keeruka teemaga edukalt toime tulla eeskätt tänu kohalike elanike kaasamõtlemisele ja igakülgsele toele. Ilma infovahetuseta ei ole võimalik kogukonnas üles kerkivaid küsimusi kiirelt monitoorida ja leida osapooli rahuldav lahendus. Kui selgitustööd ei tehta, siis ei ole võimalik ka elanike vastutulek küsimustes, kus on vaja saavutada kõiki osapooli rahuldav kompromiss. Kui aga kitsaskohad kogukonnas läbi arutada, on võimalik iga küsimus ratsionaalselt ja ajakohaselt lahendada.

 


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit