Kes me oleme

Vajame tasakaalus elukeskkonda! Priit Kotkas

14. august 2013, 19:53

Millisena me näeme oma valda, kuidas peab see edasi arenema? Meie senine areng on keskendunud elamumajandusele, muud valdkonnad on jäänud vaeslapse ossa.

Viimase kümmekonna aasta jooksul on meie valla elanike arv kasvanud ligi kahekordseks, viimase kolmekümne aastaga pea kolmekordistunud. Kahekümne aasta tagusest veel üsna iseseisvalt toiminud kogukonnast oleme praegu muutunud omavalitsuseks, kust käiakse tööl peamiselt Tallinnas. Sealt saadakse ka suur osa igapäevaseid teenuseid. Samas väärtustame me kõrgelt oma elukeskkonda. Väga paljudele meist meeldiks ka töötada oma vallas, rääkimata kõigi vajalike teenuste saamisest kohapealt. Igapäevane kohustuslik Tallinna-reis võtab meilt järjest enam aega, kunagine igapäevane tund on regulaarsete ummikute tõttu pikenenud vaat et kahele. Kuus teeb see oma 40 tundi ehk terve töönädala.

 

Areng peab paranema

Harku Liit leiab, et valla edasine areng peab seni vaeslapse ossa jäänud valdkonnad järele aitama. Vallavalitsus saab sellesse panustada osalt olemasolevate teenuste arendamisega, muus osas saame olla uue keskkonna loojad.

– Esmajärjekorras tuleb panustada haridusse: peame ehitama uue Muraste ja Rannamõisa kooli ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi juurdeehituse ning tagama hea hariduse saamise võimaluse kõigis üldhariduskooli astmetes.

– Peame panustama spordihoonetesse ja -rajatistesse. Kõikides suuremates külades, kus seda võimalust seni veel pole – Murastes, Väänas, Rannamõisas – peab saama sportida ka siseruumides.

– Peame valmis ehitama meie oma kultuurimaja Rannamõisas, sest magalast ei saa kodu enne kultuurimaja valmimist.

– Peame hoolitsema abi vajavate vanemate inimeste eest ning looma võimalused väärikalt vananeda.

– Peame hoolitsema ka nende eest, kes kas ajutiselt või püsivalt ei ole võimelised ise endale peavarju tagama – looma sotsiaalkorterid.

– Kuidagi ei saa mööda minna Tilgu sadamast, valla mereväravast, mille valmimist ootab järjest suurem hulk merehuvilisi.

 

Tegutseme kogukonna huvides

Me ei näe vajadust enne ülalloetletud küsimuste lahendamist, enne tasakaalu viidud elukeskkonna loomist toetada uusi mahukaid elamuarendusi. Ja kindlasti peab elamuarendusega kaasnema arendaja senisest suurem panus sotsiaalse infrastruktuuri – koolide ja lasteaedade – ehitusse. Vallavõimu senine arendajakeskne suhtumine peab asenduma kogukonnakesksusega. Suutsime selle põhimõtte juba pärast eelmisi valimisi osalt sisse viia, edaspidi tahame selle muuta kohustuslikuks.

See on asi, mida saab teha ja peab tegema vallavalitsus. Lisaks sellele peame looma võimalused ja kannustama huvilisi looma keskkonda, mis tooks valda töökohti, arendaks teedevõrku jms.

Esimene valdkond, kuhu saame panustada, on kogukonna hea planeering. Peame kiiremas korras koostama head osaüldplaneeringud meie kandi kõigi olulisemate keskuste jaoks. Sellega on väga kiire, sest hea planeering loob vundamendi hea keskkonna tekkeks. Volikogu praegusele koosseisule ja vallavalitsusele meil seda selgeks teha ei õnnestunud. Näiteks tegin volikogule ettepaneku algatada Tabasalu osaüldplaneering ja Apametsa osaüldplaneeringu muutmine juba kolm aastat tagasi, kohalikust demokraatiast oma arusaama eviv IRLi juhitav volikogu ei vaevunud esitatud eelnõusid isegi menetlusse võtma.

Teine võimalus kaasa aidata töökohtade loomisele on panustada infrastruktuuri – me ei näe siin esmajärjekorras valla rahalist panust, omavalitsusel on suured võimalused ka koordineerivas töös ning eurorahade kaasamisele kaasaaitajana.

 

Vabaneme ummikutest

Tabasalust peab kujunema meie valla tõeline keskus, kus valla elanik saab kätte kõik igapäevased kaubad ja teenused. Tabasallu ja meie valla Keila maantee äärsetesse piirkondadesse peab juurde tekkima hulgaliselt töökohti ja võimalusi nende loomiseks. 85% tööl käivast elanikkonnast sõidab iga päev Tallinna. Paljud meist peavad oma väiksemaid ettevõtteid, praegused tehnoloogilised võimalused lubavad töötada ka eemalt. Leiame, et Tabasalus võiks olla palju enam võimalusi büroode tarvis; usun, et lõpetada töölesõit Tabasalus vahetult enne ummikut meeldiks paljudele meist.

Olulised teemad on ühendusteed nii Tallinna kui ka Tallinna ringtee suunal ja ühistransport. Näeme suurt vajadust panustada koos riigi ja naaberomavalitsustega Tallinna ja selle ümbruse teedevõrgu kiiresse arengusse. Välja tuleb ehitada Tallinna ringtee ja põhilised magistraalid, nii et kõigil oleks sujuv ligipääs nii kesklinnale kui ka tähtsamatele maanteedele. See annaks meie valla elanikele võimaluse valida kiiret ringteed pidi optimaalne linna sisenemise koht, Tartusse, Rakverre või Pärnusse minnes säästaks see aga märkimisväärselt aega ja närve.

Selle kõige poole tahamegi liikuda.


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit