Kes me oleme

Volikogu töömailt: 9/5 (28.12.2017)

28. detsember 2017, 11:08

Harku Vallavolikogu istung toimub 28. detsembril 2017. a algusega kell 16 Harku vallamaja koosolekute saalis.

Ülekannet istungilt saab jälgida www.volis.ee keskkonnas.

Teemad:

1. Informatsiooni ärakuulamine – Piirkonnapolitseinik René Uustalu tutvustab volikogule
end ja teenistuse vanemat ning esitab volikogule ülevaate 2017. a õiguskorrast Harku vallas
Ettekandja: piirkonnapolitseinik René Uustalu

2. Määrus – Harku Vallavolikogu 29. detsember 2011 määruse nr 21 “Harku valla
põhimäärus” muutmine (I lugemine)
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

3. Määrus – Harku valla 2018. aasta eelarve kinnitamine (I lugemine)
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

4. Määrus – Harku Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Harku Vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ määruse muutmine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

5. Määrus – Harku Vallavolikogu määruste muutmine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

6. Määrus – Harku Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord“ muutmine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

7. Määrus – Harku Vallavolikogu 28. märts 2013 määruse nr 7 “Harku valla ametiasutuste
palgajuhend ja sotsiaalsed garantiid“ muutmine
Eelnõu on esitatud vallavalitsuse poolt

8. Määrus – Harku Vallavolikogu 30. septembri 2004 määruse nr 14 „Kohanime
määramise kord“ kehtetuks tunnistamine

8.1. Otsus – Kohanime määramise kord
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

9. Otsus – Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

10. Otsus – Audiitori määramine Harku valla 2017-2020 majandusaastate konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

11. Otsus – Türisalu külas asuva Kinguveere kinnisasja jagamine ja jagamisel
moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbe määramine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

12. Otsus – Sõrve külas Loojangu tee 27 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

13. Otsus – Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus
Ettekandja: vallavanem Erik Sandla

14. Otsus – Harku valla üldplaneeringu ülevaatamine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

15. Määrus – Harku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

16. Otsus – Harku Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 86 „Harku Vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni moodustamine“ osaline muutmine
Eelnõu on esitanud vallavolikogu kantselei

17. Otsus – Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

18. Informatsioon – Vallavalitsuse korraldus, eelnõu „Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine“


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit